loading
 

Zasady i warunki

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami”) firmy Blindbox s.r.o., z siedzibą pod adresem Evropska 645/96, Dejvice, Praga 6, 16000, numer identyfikacyjny: 03124070, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Pradze, sekcja C, wkładka 227813 (dalej tylko „sprzedawca”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, które powstają w związku z lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (zwanej dalej „umową kupna”) zawarta pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.blindbox.cz  za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2.    Warunki handlowe dodatkowo regulują prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania ze strony internetowej sprzedawcy znajdującej się pod adresem https://www.blindbox.cz (zwanej dalej „stroną internetową”) i innych powiązanych stosunków prawnych. Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osoba zamierzająca zakupić towar od sprzedającego działa w ramach swojej działalności gospodarczej przy zamawianiu towaru.

1.3.    Postanowienia odbiegające od warunków mogą być negocjowane w umowie kupna-sprzedaży. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4.    Regulamin jest integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.

1.5.    Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków.

 

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.    Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeśli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2.    Podczas rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku ich zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz podczas składania zamówienia są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

2.3.    Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.4.    Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika osobom trzecim.

2.5.    Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez ponad 150 dni lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży (w tym warunki handlowe).

2.6.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 

3.    ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.    Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez sprzedawcę wraz z cenami poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów są ostateczne i zawierają wszelkie opłaty z tym związane. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu są niewiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej tych towarów.

3.2.    W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:

• zamówiony towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów interfejsu internetowego sklepu).

• sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru.

• koszty związane z dostawą towaru (dalej łącznie jako „zamówienie”).

3.4.    Kupujący przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które kupujący podał w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów, które nastąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „ZAMÓWIENIE OBOWIĄZKOWE”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, sprzedawca potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia e-mailem, na adres e-mail kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .

3.5.    Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.6.    Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym zostaje ustanowiony przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które jest wysyłane przez sprzedającego do kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.7.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej istotnie naruszyły umowę kupna-sprzedaży (w tym regulamin).

3.8.    Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa we własnym zakresie.

 

4.    CENA TOWARU, ODBIÓR OSOBISTY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.    Kupujący może zapłacić sprzedającemu cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna w następujący sposób:

• przelewem na rachunek bankowy.

• bezgotówkowa karta płatnicza online (usługa ThePay).

• bezgotówkowo za pośrednictwem bankowości internetowej (wypłata za pośrednictwem usługi ThePay).

• za pobraniem u przewoźnika (Packieta, PPL lub GLS).

4.2.    Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3.    W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru.

4.4.    W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru wraz z oznaczeniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny kupna przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

4.5.    W przypadku odbioru osobistego kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w ciągu dwóch dni od dnia doręczenia e-maila z wysyłką w wybranym sklepie. Nieopłacone towary po tym okresie zostaną przywrócone do obiegu, a zamówienie zostanie anulowane.

4.6.    Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia, zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego.

4.7.    Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą.

4.8.    Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeżeli tak wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, sprzedający wystawi kupującemu fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9.    Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu paragon. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

5.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

5.1.    Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia przejęcia świadczenia, zazwyczaj w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru. Nie ma on możliwości odstąpienia od zawartej umowy kupna-sprzedaży w tym terminie, na przykład, jeśli został mu dostarczony towar zmodyfikowany zgodnie z jego życzeniem.

Od umowy kupna można odstąpić tylko wtedy, gdy spełnione są następujące określone warunki:

• Towar musi być kompletny, nieużywany i nieuszkodzony, nadający się do dalszej odsprzedaży. W przypadku opakowania typu blindbox kupujący zobowiązany jest do zachowania oryginalnego, nieuszkodzonego i nieotwartego opakowania. W przeciwnym razie sprzedawca potrąci proporcjonalną część kwoty podlegającej zwrotowi, patrz 5.2.

• Wyślij towar nie później niż 14 dni po jego otrzymaniu.

• Do zwracanej przesyłki należy dołączyć kopię wystawionej faktury.

• Zwracamy tylko towar, a nie opłatę pocztową za przesyłkę zwrotną.

• Zawsze informuj nas o zwrocie towaru na info@blindbox.cz

• W żadnym wypadku nie wysyłaj towarów za pobraniem. Nie zostanie przejęty.

• Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

5.2.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli zwrócony przez kupującego towar jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie za szkodę wyrządzoną kupującemu. Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o zapłatę poniesionej szkody z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu. W ten sam sposób sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia z tytułu kary umownej wynikającej z warunków z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

 

6.    TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1.    O sposobie dostawy towaru decyduje sprzedawca, chyba że umowa kupna-sprzedaży stanowi inaczej. Jeżeli rodzaj transportu jest zakontraktowany na podstawie życzenia kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

6.2.    Jeżeli zgodnie z umową kupna-sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru przy dostawie, sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.

6.3.    Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest ponowne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4.    Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, aw przypadku jakichkolwiek wad do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że ​​przesyłka towaru spełniła wszystkie warunki i wymagania oraz że późniejsze reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki nie będą uwzględniane.

6.5.    Dodatkowe prawa i obowiązki stron podczas transportu towarów mogą być uregulowane w warunkach dostawy sprzedającego.

6.6.    Towar wysyłamy tylko za pobraniem na terenie Republiki Czeskiej.

6.7.    Zazwyczaj wysyłamy za pobraniem w ciągu dwóch dni roboczych.

 

7.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA, REKLAMACJA, POZA ROZSTRZYGNIĘCIEM SĄDU

7.1.    Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialności z tytułu rękojmi, regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 612 i nast. Kodeksu Cywilnego).

7.2.    Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że rzecz sprzedana jest zgodna z umową kupna-sprzedaży, w szczególności za to, że jest wolna od wad. Zgodność z umową sprzedaży oznacza, że ​​rzecz sprzedawana ma jakość i właściwości użytkowe wymagane w umowie, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela albo oczekiwane na podstawie prowadzonej przez nich reklamy albo jakość i właściwości użytkowe rzeczy tego rodzaju, które odpowiadają wymaganiom przepisów prawa, odpowiadają ilości, miarce lub wadze oraz odpowiadają celowi, który sprzedający oświadcza o przeznaczeniu rzeczy lub do którego rzecz jest zwykle używana .

7.3.    W przypadku, gdy przedmiot przy odbiorze przez kupującego jest niezgodny z umową kupna-sprzedaży (zwaną dalej „sprzecznością z umową kupna”), kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy doprowadzenia przedmiotu do stanu odpowiadającego umowę kupna-sprzedaży, bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki, zgodnie z żądaniem kupującego, poprzez wymianę rzeczy lub jej naprawę; jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może żądać rozsądnej obniżki ceny rzeczy lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący przed przejęciem rzeczy wiedział o naruszeniu umowy kupna-sprzedaży lub sam spowodował naruszenie umowy kupna-sprzedaży. Rozbieżność z umową sprzedaży, która ujawni się w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty odbioru rzeczy, uważana jest za niezgodność istniejącą już w chwili jej odbioru, chyba że jest to sprzeczne z charakterem rzeczy lub o ile nie zostanie udowodnione coś przeciwnego .

7.4.    Jeśli nie jest to rzecz łatwo psująca się lub rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady, które po przejęciu rzeczy w okresie gwarancyjnym (rękojmia) stanowią naruszenie umowy kupna-sprzedaży.

7.5.    Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedającego za wady, w tym rękojmię sprzedającego, kupujący stosuje wobec sprzedającego pod adresem jego siedziby lub pod adresem e-mail sprzedającego info@blindbox.cz.

7.6.    W przypadku reklamacji produktu prosimy o skorzystanie z poniższego formularza reklamacyjnego (PDF).

7.7.    Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna-sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 00020869, www.coi.cz. Regulamin postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich można pobrać tutaj (PDF).

 

8.    POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

8.1.    Kupujący nabywa własność towaru, płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy składające się na interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerowanie lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na interfejs internetowy sklepu.

8.3.    Podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Z interfejsu internetowego sklepu można korzystać wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to praw innych klientów sprzedawcy i jest to zgodne z jego przeznaczeniem.

8.4.    W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 53a ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

8.5.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w serwis lub w wyniku korzystania z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 

9.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZESYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH

9.1.    Pełny tekst warunków ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.blindbox.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

9.2.    Twoje zadowolenie z zakupów określamy za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Zweryfikowani przez klientów, w który zaangażowany jest nasz e-sklep. Wysyłamy je do Ciebie za każdym razem, gdy dokonujesz u nas zakupu, jeżeli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach firmy informacyjnej, nie odmówisz otrzymywania naszych komunikatów handlowych ani nie wycofasz wcześniej udzielonej zgody. Do wysyłania kwestionariuszy, oceny Twojej opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z podmiotu przetwarzającego, który jest operatorem portalu Heureka.cz; w tych celach możemy przekazać informacje o zakupionym towarze oraz Twój adres e-mail.

 

10.    DOSTAWA

10.1.    O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna-sprzedaży musi być doręczana drugiej stronie umowy na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Kupujący jest dostarczany na adres e-mail podany w jego koncie użytkownika.

10.2.    Wiadomość jest dostarczana:

• w przypadku doręczenia pocztą elektroniczną w momencie jej wpływu na serwer poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną może zapewnić certyfikat,

• w przypadku doręczenia osobistego lub za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez odbiór przesyłki przez adresata,

• w przypadku doręczenia osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego także przez odmowę przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi przyjęcia przesyłki,

• w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego po upływie okresu dziesięciu (10) dni od dnia nadania przesyłki i wezwania adresata do odbioru przesyłki, jeżeli przesyłka została złożona u operatora pocztowego, nawet jeśli adresat nie dowiedział się o wpłacie. 

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Jeżeli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11.2.    Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a działalność sprzedawcy nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości.

11.3.    Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna-sprzedaży lub regulaminu wymagają formy pisemnej.

11.4.    Umowa kupna wraz z regulaminem jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

11.5.    Dane kontaktowe sprzedającego:

• Adres do doręczeń przesyłek, reklamacji i zwrotów: Blindbox s.r.o., Evropská 645/96, Dejvice, Praha 6, 16000

  • Adres naszego sklepu: Blindbox s.r.o., Radlická 3179/1E, Praha 5, 15000.
  • Adres e-mail: info@blindbox.cz
  • Telefon: +420 728 889 888